Distribució curricular

 
Àrees ESO (hores setmanals)
  1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Català 3 3 3 3
Castellà 3 3 3 3
Anglès 3 3 3 3
Matemàtiques 3 4 3 4
Anglès 3 3 3 3
CCEE 3 3 4  
Tecnologia 2 2 2  
E. Física 2 2 2 2
Visual i plàstica 0 2 2  
Música 2  2 2  
Educació Emocional i per la Ciutadania/Informàtica    2    
Optatives 2 2 2  
Treball globalitzat 4 8    
Religió/ Valors ètics/ alternativa 1 1 1  1
Optatives d’itinerari       9*
Tutoria 1 1 1 1
Nombre d'hores setmanals 30 30 30 30

* Els alumnes de 4t d'ESO en funció del perfil que vulguin donar al seu currículum podran escollir una matèria de cadascuna de les tres franges següents amb una dedicació de 3 hores setmanals cadascuna: Franja 1: Economia/ Biologia Franja 2: Francès/ Tecnologies Franja 3:Cultura Clàssica/ Física i Química/ Visual i plàstica