Cooperació

Les experiències d'aprenentatge cooperatiu, comparades amb les de caire individualista i competitiu afavoreixen les relacions positives entre els membres del grup. Aquestes actituds positives que es donen entre alumnes, s’estenen a la relació entre alumnes i professorat. 

Les estratègies cooperatives afavoreixen l'aprenentatge de tots els alumnes: d’aquells que tenen més dificultats per aprendre i dels que tenen més capacitats. 

Els mètodes cooperatius aporten noves possibilitats al professorat: permeten l'atenció personalitzada dels alumnes dins el grup.

Què fem?

 • -A 1r d’ESO  dediquem 7h setmanals al Treball Globalitzat (TG) i cooperatiu. Es treballen de manera transversal les àrees de ciències naturals, matemàtiques i  llengua. Es proposen activitats també de l’àmbit social i de treball de valors.  Les 2h de tecnologia es treballen també de manera cooperativa.
 • -A 2n d’ESO dediquem 8h setmanals al TG i cooperatiu. Els eixos del TG són les ciències i tecnologies. Es treballa de manera globalitzada amb llengües i matemàtiques i amb l’impuls de valors ètics.

Horari setmanal:

Com ens organitzem?

 • -Tenim dos grups de treball format per professors de diverses especialitats que es coordinen setmanalment.

Com ens hem format?

 • -L’any 2012 en Ramon Grau va oferir-nos una xerrada al centre per a tot el professorat. A partir d’aquí va sorgir un grup de 10 professors interessats en aprendre a treballar de manera cooperativa amb l’alumnat i amb metodologies de TG.
 • -Durant els tres cursos posteriors va realitzar-se una FIC (formació interna de centre) i ja va iniciar-se el treball amb els alumnes. Els objectius de la formació van ser:
  • Fomentar les interaccions entre els alumnes per afavorir la col·laboració i ajuda mútua dins un marc de  cooperació i no competició, i d’acceptació de les diferències. Afavorir també les relacions dels alumnes amb el professorat impulsant les atencions a la diversitat.
  • Afavorir el desenvolupament d’habilitats cognitives i organització de les idees  dels alumnes que interaccionen  entre sí per explicar allò que han après. Millorar així el rendiment educatiu en les classes on s’apliqui la metodologia i la motivació a l’aula.
  • Impulsar el treball globalitzat per fomentar l’aprenentatge comprensiu: les diferents matèries estan relacionades, els sabers no estan compartimentats i adquireixen coherència.

Quins resultats estem obtenint?

Resultats positius en relació a:

Grau de satisfacció dels alumnes participants: alt

Grau de satisfacció del professorat participant: alt

Disminució del percentatge d'incidents dins el  grup classe (amonestacions ) en les matèries on s'aplica la metodologia.

Millora del resultats acadèmics interns en les matèries on s'aplica la metodologia.

Augment del percentatge d'alumnes que realitzen tasques no obligatòries en les matèries on s'aplica la metodologia.

Darrera modificació elDimarts, 12 Juny 2018 04:10
Més en aquesta categoria: « Què volem aconseguir? Participació »