Ara escric

INICI DEL PROJECTE

El projecte s'inicia el curs 2015-16 1mb la participació de tres professores del centre en el seminari de formació d'aquest projecte. 

 

ACCIONS ANTERIORS A L'ENTRADA AL PROJECTE

 

PLANIFICACIÓ

− La comprensió i l’expressió (escrita i oral) s’exercita a totes les àrees, no només les de llengües. Per aquest motiu ens proposem establir una línia de centre en el tractament de l’escrit, de l’oral i de la lectura.

− A llengües es planifica dedicar una sessió quinzenal (cada una de les llengües) al taller d’escriptura. 

− A nivell de centre, es planifica un currículum d'optatives que inclogui els articles periodístics que posteriorment es publicaran a la revista del centre: 

METODOLOGIA 

− Motivació: per què i per a qui escriu l’alumne. Reflexionarem sobre això i buscarem “motius” que portin a redactar escrits per ser llegits per algú: llegir els escrits a les classes, correspondència amb alumnes d’altres instituts, notes informatives per a altres classes, revista escolar, concurs literari de Sant Jordi, etc.

− La creació d’un text s’ha de fer com un procés amb les següents parts:  

o pensar 

o ordenar les idees

o formular-les en frases 

o construir un esborrany 

o revisar

o Produir el text definitiu que arribi al seu destinatari. 

− El modelatge del professor: els alumnes han de veure com construeix un text el professor: 

o fa un esquema previ 

o passa a un esborrany que millora i corregeix: rellegeix,  busca una paraula al diccionari si cal; utilitza el corrector de textos del processador 

o així aconsegueix el text definitiu que arriba a un receptor

− El temps i l’espai per produir i corregir l’escrit (i la lectura del text):

o temps reservat dins l’horari setmanal  (o, millor encara, diari): nulla dies sine linea (Plini el Jove, segle I i II, dC)

o organització dels alumnes (per grups, en parelles...)

o quaderns de redaccions

− Producció de diferents tipus de textos: 

narració, descripció, diàleg, text informatiu, text argumentatiu, carta text formal, text literari, text col·loquial... ... El professorat del centre farà un curs dirigit per l’especialista de llengua catalana  Imma Juncà. 

− La correcció. Com corregim i amb quina finalitat: 

o corregir per millorar: la correcció forma part del procés de millora de l’esborrany

o partir d’uns criteris de correcció que tinguin en compte els diversos aspectes del text. Es decideix implementar els criteris de correcció dels textos  de les proves de 4t d’ESO

o administrar bé el temps dedicat a la correcció: corregir a fons textos curts

o utilitzar tècniques de correcció col·lectiva, per parelles, etc.

o hàbit de consultar el diccionari i d’utilitzar el corrector de textos del processador

o la correcció de l’escrit (i, si escau, de la lectura del text)  l’ha de fer el professorat de totes les àrees

L’AVALUACIÓ DELS ALUMNES

− L’avaluació de l’escrit: amb els criteris de correcció de les redaccions de les proves de 4t, el Departament assenyala clarament els mínims que haurien d’assolir els alumnes. 

− El pes de l’escrit, l’oral i la comprensió lectora en l’avaluació de l’àrea de llengua han de constituir l’element nuclear de l’avaluació.  

PRIMERS ACORDS CATALÀ I CASTELLÀ 

• 1 hora setmanal d' expressió escrita (cada 15 dies per matèria) 

• repartiment de les tipologies textuals per matèries i cursos . (document del site de llengües):

https://sites.google.com/a/institutdosrius.cat/departament-de-llenguees/home/competencia-lingueistica

• correcció de les redaccions segons els ítems de l' avaluació diagnòstica i les proves de 4t  i impuls del coneixement d' aquests ítems (adequació, coherència, cohesió, lèxic, ortografia, morfosintaxi i presentació) per part de l' alumnat.

https://sites.google.com/a/institutdosrius.cat/departament-de-llenguees/correccio-de-redaccions

• impuls de l' autocorrecció inicial dels textos amb el suport de les taules dels ítems de correcció.

• partir d' un modelatge inicial del professorat previ a la redacció d' un text. 

• selecció dels millors textos del centre i exposició posterior al web.

 

 

Darrera modificació elDilluns, 11 Juliol 2016 14:45